Powr�t do strony

Polityka dotycz�ca Ciasteczek

Przez u�ywanie niniejszej strony wyra�asz zgod� na u�ywanie ciasteczek zgodnie z t� Polityk� Ciasteczek. Je�eli nie wyra�asz zgody na u�ywanie przez stron� ciasteczek, musisz zmieni� ustawienia swojej przegl�darki albo zrezygnowa� z u�ywania niniejszej strony.

Co to s� ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to ma�e pliki, które s� zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie albo smartphonie w trakcie przegl�dania przez Ciebie stron internetowych. Ciasteczko przewa�nie zawiera nazw� danej strony internetowej, czas istnienia ciasteczka oraz unikatowy numer, który s�u�y do identyfikacji przegl�darki, z której nast�pi�o wej�cie na dan� stron� internetow�.

W jakim celu wykorzystujemy cookies?

Strona u�ywa ciasteczek w ró�nych celach:

Wykorzystujemy ciasteczka tylko na te sposoby, nie identyfikuj�c na ich podstawie to�samo�ci u�ytkownika.

Jak d�ugo trwa przechowywanie danych w ciasteczkach?

Na stronie mog� by� wykorzystywane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz sta�e. Ciasteczka pierwszego typu pozostan� na Twoim urz�dzeniu wy��cznie w trakcie u�ytkowania strony. Ciasteczka sta�e pozostaj� na Twoim urz�dzeniu tyle czasu, ile trwa ich „�ycie”, do chwili. Kiedy zostan� przez Ciebie usuni�te.

Typy ciasteczek wykorzystywanych na stronie

Czy wykorzystujemy ciasteczka podmiotów trzecich?

Tak, u�ywaj�c strony mo�esz trafi� na ciasteczka, które wywodz� si� z zewn�trznych stron jak np. portale spo�eczno�ciowe, a tak�e od podmiotów, które zamieszczaj� reklamy na stronie. Szczegó�y dotycz�ce tych ciasteczek znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Czy mog� usun�� ciasteczka?

Domy�lnym ustawieniem w wi�kszo�ci przegl�darek jest przyjmowanie ciasteczek. W ka�dej chwili masz mo�liwo�� zmiany ustawie� przegl�darki, by zablokowa� ciasteczka ca�kowicie albo cz�ciowo, np. wy��cznie od stron trzecich lub aby za ka�dym razem dostawa� informacj� o przyjmowaniu ciasteczek. Nie zapominaj, �e blokada ciasteczek mo�e mie� niekorzystny wp�yw na wygod� u�ytkowania strony, a tak�e wi�za� si� z brakiem mo�liwo�ci korzystania z niektórych elementów strony.

Zmiana ustawie� ciasteczek

Je�li nie zezwalasz na przyjmowanie ciasteczek od strony, mo�esz usun�� Cookies. Ka�da przegl�darka internetowa umo�liwia zablokowanie ciasteczek:

Mozilla Firefox

W górnym menu „Narz�dzia" kliknij "Opcje", a nast�pnie zak�adk� "Prywatno��". Ta przegl�darka umo�liwia zablokowanie ciasteczek ca�kowicie b�d� cz�ciowo.

Microsoft Internet Explorer

Korzystaj�c z menu "Narz�dzia", nale�y wybra� "Opcje internetowe", a nast�pnie zak�adk� "Prywatno��". Dzi�ki suwakowi mo�na okre�li� poziom prywatno�ci lub te� zmienia� ustawienia konkretnych stron pos�uguj�c si� przyciskiem „Witryny”.

Google Chrome

Prawy górny róg przegl�darki oznaczony jest trzema poziomymi liniami – jest to menu, z którego nale�y wybra� „Narz�dzia”, a nast�pnie „Wyczy�� dane przegl�dania…”. Poza opcj� usuni�cia ciasteczek mo�emy równie� klikn�� „Wi�cej informacji”, dzi�ki czemu uzyskamy dost�p do informacji na temat funkcji prywatno�ci przegl�darki.

Opera

W lewym górnym rogu przegl�darki znajduje si� przycisk „Opera”. Nale�y otworzy� menu, wybra� „Ustawienia”, a nast�pnie "Wyczy�� histori� przegl�dania...". Poza mo�liwo�ci� usuni�cia ciasteczek, jest tam te� przycisk "Zarz�dzaj ciasteczkami...", aby uzyska� dost�p do szczegó�owych opcji dla konkretnych stron.

Apple Safari

Z menu "Safari" wybieramy "Preferencje" , a nast�pnie "Prywatno��". Znajduj� si� tam ró�ne opcje zwi�zane z ciasteczkami.

Telefony komórkowe, tablety i inne urz�dzenia mobilne

Tego typu urz�dzenia obs�uguj� ciasteczka na ró�ne sposoby. W zwi�zku z tym zalecamy wizyt� na stronie producenta danego urz�dzenia, by zapozna� si� z opcjami prywatno�ci.

Powr�t do strony